Fråvær/permisjonar

Vi ønskjer at familiane legg opp sine feriar slik at dei samsvarar med skuleruta. Det er likevel mogleg å søke permisjon frå skulen  for kortare tid. Søknad om dette skal skrivast på eige skjema som ein finn på skulen si heimeside eller på skulen sitt kontor. Kontaktlærar gir fri inntil ein dag. Rektor avgjer fri utover dette. Foreldra tar over opplæringsansvaret i perioden. Elevane kan halde seg à jour med skulearbeidet over nettet. Varsle skulen i god tid før reisa. Elevane må ha med melding frå foreldra etter anna fråvær pga. sjukdom og liknande.  Dersom eleven er borte frå skulen meir enn tre dagar må skulen/kontaktlærar varslast. Alt fråver frå 8. kl til 10. kl vil stå på vitnemålet. 10 fråversdagar kan strykast pr år. Sjå opplæringslova §3-41.

Om fråværsføring på ungdomstrinnet.

I opplæringslova med forskrifter frå 01.09.2009 med endringar frå 01.08.2010 kom det inn at eleven og dei føresette kan be om at noko fråvær kan strykast. I grunnskulen skal dei føresette i slutten av kvart skuleår gje skriftleg melding om kva dei ynskjer skal strykast etter reglar som de finn i §§ 3-41 og 2-11.

Sjå skulen sitt skriv om dette her

Skjema for krav om fråvær som ikkje skal førast

Søknadsskjema i Word format nedanfor:

Microsoft_Word_logo

permisjonssoknad

 

Retningsliner for å gje elevar fri frå skulen utover faste feriar og fridagar.

 

Opplæringslova § 2-11 seier følgjande om å gje elevar fri utover feriar og fridagar:

 

”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gje den einskilde elev permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den Norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skulen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.”

 

  • Å få permisjon frå undervisninga er ikkje ei rettigheit etter Opplæringslova § 2-11 fyrste ledd, men etter §2-11 andre ledd kan det gjevast ei rettigheit når visse vilkår er oppfylt.

 

  • Føresetnaden for å gje fri etter fyrste ledd er at det er forsvarleg å gje eleven fri frå opplæringa. Når dette skal vurderast, er det avgjerande om eleven med dette får ei forsvarleg grunnskuleopplæring. Som eit ledd i vurderinga blir det lagt vekt på om eleven får undervisning i permisjonstida.

 

  • Krav til foreldre om undervisning gjeld berre i §2-11 andre ledd. Det er ikkje eit absolutt krav om slik undervisning ved §2-11 fyrste ledd, så her vil kvar enskild søknad bli vurdert.

 

  • Den opplæringa som eleven mister ved permisjon, har eleven ikkje rett til å få erstatta seinare.

 

  • Det er ikkje tillate å gje permisjon ut over to veker.

 

  • Dersom foreldre ynskjer å ta ut eleven ut for ei lengre samanhengande periode enn to veker, må dette sjåast på som privat heimeundervisning. Eleven blir med dette utskriven frå skulen som elev, og foreldra har det fulle opplæringsansvaret.

 

  • Søknader om permisjon både etter første og andre ledd § 2-11 er enkeltvedtak med klageadgang, og blir handsama etter reglar i forvaltningslova. Klagen må vere begrunna og skrifteleg. Evt. klage skal rettast til Øystre Slidre kommune v/sektor for skule og barnehage innan tre – 3 veker frå dagen vedtak er motteke.

Vidare klage vil bli handsama av Fylkesmannen i Oppland som er øvste klageinstans.

 

Det skal sendast skrifteleg begrunna søknad om skulefri til eleven i god tid.

Han skal sendast på eige søknadsskjema som er å få ved den einskilde skulen.

Rektor avgjer søknaden skriftleg etter gjeldande retningsliner.