Skoleskyss i grunnskolen

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. – 10. trinn).

 

Har jeg rett til skyss til skolen?

 • Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. – 10. trinn).
 • Skolen eller kommunen melder inn skysselever til Opplandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen.
 • Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei og spesielle behov.

 

Spørsmål om rett til skoleskyss?

 

Ta kontakt med din skole, eller kontakt Opplandstrafikk i fylkeskommunen på telefon 61 28 90 00.

 

Skoleskyss ved spesielle behov

 

Skoleskyss med buss eller drosje/turvogn?

 • Informasjon om transportmiddel får du på skolen eller hos kommunen.
 • I områder uten kollektivtransport blir elevene kjørt med drosje/turvogn til nærmeste holdeplass for kollektivtransport, eller direkte til skolen.
 • Gangavstand til holdeplass kan være 1 km for 1. trinn og 2 km for 2. -10. trinn.
 • Finn din holdeplass her: www.innlandskart.no

 

Midlertidig skoleskyss

 • Midlertidig skoleskyss bestilles når eleven har en skade eller en sykdom som gjør at det er nødvendig med transport i en periode for å komme til og fra skolen. Behovet for skyss skal dokumenteres med legeerklæring.
 • Kommunen/skolen bestiller skyss i Skyssweb. Legeerklæring scannes og lastes opp sammen med bestillingen. Opplandstrafikk organiserer skyssen.

 

Delt omsorg og skoleskyss etter nytt regelverk

 • Barnet får skyss til begge bosteder når barnet bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene. Se nærmere informasjon i punkt 1.3.2. i regelverk for skoleskyss.
 • Eventuelle klager sendes skriftlig til Oppland fylkeskommune v/Skjalg Wigenstad, Postboks 988, 2626 Lillehammer.
 • Skjema for skoleskyss ved delt bopel

 

Utplassering

 • Ved utplassering kan skolene rekvirere et Innlandskort med reisepenger (verdikort). Rekvisisjonen sendes fra skolens administrasjon til Lillehammer skysstasjon.
 • Rekvisisjon for Innlandskortet: Rekvisisjon utplassering
 • Elever som har skoleskysskort for normal skoleskyss, kan ikke benytte dette ved utplassering.

 

Klager

Klagesaker sendes til: